atapaski@mail.ru

Atapaski Alisa White Star

( Сука Сибирский хаски )
Д.Р. 07.10.16
белый

Отец: Zherom White Bear
Мать: Irma

Atapaski Alisa White Star

( Сука Сибирский хаски )