atapaski@mail.ru

Atapaski Riana

( Female Siberian husky )
D.B. 23.04.19
white-pale

Atapaski Riana

( Female Siberian husky )