atapaski@mail.ru

Atapaski Rapuncel

( Female Siberian husky )
D.B. 23.04.19
white-pale

Atapaski Rapuncel

( Female Siberian husky )