Atapaski Vizariya Shade

( Суки Хаски )
Д.Р. 02.01.17
серо-белый

Atapaski Vizariya Shade

( Суки Хаски )