atapaski@mail.ru
+ 8(905) 726-40-90

Atapaski Vizariya Shade

( Female Siberian husky )
D.B. 02.01.17
gray-white

Atapaski Vizariya Shade

( Female Siberian husky )