atapaski@mail.ru
+ 8(905) 726-40-90

Atapaski Vitas Sever

( Male Siberian husky )
D.B. 02.01.17
black-white

Atapaski Vitas Sever

( Male Siberian husky )