atapaski@mail.ru
+ 8(905) 726-40-90

Atapaski Ekir Amadest

( Male Siberian husky )
D.B. 09.12.17
gray-white

Atapaski Ekir Amadest

( Male Siberian husky )